Zorgboerderij Reemzorg (Meerzoo)
Zorgboerderij Reemzorg (Meerzoo)
 Met verwijzing 
Productcode
Profiel 11
Locatie
Marknesse

Zorgboerderij Reemzorg (Meerzoo)

Zorgboerderij Reemzorg houdt zich bezig met het geven van dagbesteding, opvang, logeren, kortdurend verblijf en wonen van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met en zonder beperking, dit alles op de locatie van MeerZoo te Marknesse.

Bedrijfsprofiel

Zorgboerderij Reemzorg (Meerzoo)

Uitgebreide omschrijving

 

Ons zorgaanbod bestaat uit:

Dagbesteding

Dagbesteding kan op alle dagen van de week geboden worden in elk gewenst aantal uren. Hoofdzakelijk zijn onze deelnemers van 9 tot 5 uur aanwezig of een halve dag, bijvoorbeeld van 9 tot 12:30 uur. Het gewenste aantal dagen of dagdelen wordt met de deelnemer en diens betrokkenen afgesproken.

 • Activiteiten: De volgende activiteiten zijn activiteiten waar de deelnemers in meer of mindere mate aan mee kunnen werken, op basis van voorkeur en behoefte van de deelnemer.
  Het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhouden van de dierenverblijven, het onderhouden van het park, het werken in de groenvoorzieningen van het park, schilderwerkzaamheden, het bouwen van nieuwe (dieren)verblijven, het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, het doen van creatieve activiteiten, het doen van sociale activiteiten, spelen, paardrijden, het doen van administratieve werkzaamheden, het doen van pickorder werkzaamheden, helpen bij activiteiten in de horeca van het dierenpark, het ontvangen en verzorgen van gasten van het dierenpark, het doen van ICT werkzaamheden.

 

Logeeropvang (crisisopvang)
Logeeropvang wordt zowel door de week als in de weekenden aangeboden ook in de vakanties is extra logeren een mogelijkheid. Er wordt met de deelnemer en diens betrokkenen een gewenst aantal etmalen in de maand afgesproken. Logeer opvang kan ook crisisopvang zijn.

 • Activiteiten: De volgende activiteiten zijn activiteiten waar de deelnemers in meer of mindere mate aan kunnen meedoen, op basis van voorkeur en behoefte van de deelnemer.

Het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhouden van de dierenverblijven, het onderhouden van het park, het werken in de groenvoorzieningen van het park, schilderwerkzaamheden, het bouwen van nieuwe (dieren)verblijven, het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, het doen van creatieve activiteiten, het doen van sociale activiteiten, spelen, paardrijden, het doen van administratieve werkzaamheden, het doen van pick-order werkzaamheden, helpen bij activiteiten in de horeca van het dierenpark, het ontvangen en verzorgen van gasten van het dierenpark, het doen van ICT werkzaamheden, het doen van huishoudelijke taken in het logeerhuis.

 

Wonen (crisisopvang)
Wonen wordt aangeboden aan deelnemers die niet (meer) thuis kunnen wonen of niet zelfstandig kunnen wonen. Bij deelnemers die gebruik maken van wonen is er ook aandacht voor zaken als de vrijetijdsbesteding en financiën.

 • Activiteiten: De volgende activiteiten zijn activiteiten waar de deelnemers in meer of mindere mate aan kunnen meedoen, op basis van voorkeur en behoefte van de deelnemer.

Het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhouden van de dierenverblijven, het onderhouden van het park, het werken in de groenvoorzieningen van het park, schilderwerkzaamheden, het bouwen van nieuwe (dieren)verblijven, het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, het doen van creatieve activiteiten, het doen van sociale activiteiten, spelen, paardrijden, het doen van administratieve werkzaamheden, het doen van pick-order werkzaamheden, helpen bij activiteiten in de horeca van het dierenpark, het ontvangen en verzorgen van gasten van het dierenpark, het doen van ICT werkzaamheden. Het doen van huishoudelijke taken die horen bij wonen, het onderhouden van de eigen leefruimte.

 

Kortdurend verblijf
Er is sprake van kortdurend verblijf indien iemand voor een korte periode op de zorgboerderij verblijft. Denk hierbij aan enkele dagen tot enkele weken. Dit kan om verschillende redenen zoals het tijdelijk ontlasten van de thuissituatie of de mantelzorg.

 • Activiteiten: De volgende activiteiten zijn activiteiten waar de deelnemers in meer of mindere mate aan kunnen meedoen, op basis van voorkeur en behoefte van de deelnemer.

Het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhouden van de dierenverblijven, het onderhouden van het park, het werken in de groenvoorzieningen van het park, schilderwerkzaamheden, het bouwen van nieuwe (dieren)verblijven, het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, het doen van creatieve activiteiten, het doen van sociale activiteiten, spelen, paardrijden, het doen van administratieve werkzaamheden, het doen van pick-order werkzaamheden, helpen bij activiteiten in de horeca van het dierenpark, het ontvangen en verzorgen van gasten van het dierenpark, het doen van ICT werkzaamheden. Het doen van huishoudelijke taken die horen bij wonen, het onderhouden van de eigen leefruimte.

Respijtzorg
Om de mantelzorgers te ontlasten bieden we de mogelijkheid dat de zorgbehoevende kan komen logeren. Het gebruik hiervan kan variëren van 1 nacht tot meerdere weken.

 • Activiteiten: De volgende activiteiten zijn activiteiten waar de deelnemers in meer of mindere mate aan kunnen meedoen, op basis van voorkeur en behoefte van de deelnemer.

Het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhouden van de dierenverblijven, het onderhouden van het park, het werken in de groenvoorzieningen van het park, schilderwerkzaamheden, het bouwen van nieuwe (dieren)verblijven, het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, het doen van creatieve activiteiten, het doen van sociale activiteiten, spelen, paardrijden, het doen van administratieve werkzaamheden, het doen van pick-order werkzaamheden, helpen bij activiteiten in de horeca van het dierenpark, het ontvangen en verzorgen van gasten van het dierenpark, het doen van ICT werkzaamheden. Het doen van huishoudelijke taken die horen bij wonen, het onderhouden van de eigen leefruimte.

 

 

 

 

 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Zorgboerderij Reemzorg is een zorgboerderij die gevestigd is op kleinschalig dierenpark MeerZoo in Marknesse. Reemzorg onderscheid zich van andere zorgboerderijen door een bijzonder aanbod van activiteiten. Zoals het zorgen voor bijzondere diersoorten het meedraaien in een volwaardig dierenpark. Hieronder een volledig overzicht van ons zorgaabod en activiteiten. 

Overzicht zorgaanbod en activiteiten Zorgboerderij Reemzorg

Hieronder is een overzicht weergegeven van het zorgaanbod en de daarbij behorende activiteiten van Zorgboerderij Reemzorg. Belangrijk om te vermelden is dat we het aanbod en de activiteiten zo selecteren en aanpassen dat ze het best bij onze deelnemers passen. Het kan dus zo zijn dat er nieuwe activiteiten geïntroduceerd worden voor een nieuwe deelnemer of dat reeds bestaande activiteiten aangepast worden. Ook de begeleiding en de mate van zelfstandigheid worden op de specifieke deelnemer afgestemd.

Begeleiding:
De deelnemers krijgen bij ReemZorg een activerende begeleiding (leren omgaan met problemen of beperkingen, verbeteren van het persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren) Deelnemers bij ReemZorg kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren van het speciaal onderwijs of mensen met een verstandelijke of lichte lichamelijke beperking. Ook zijn wij er voor het ontlasten van mantelzorgers.

Doelgroep:
Wij bieden zorg aan een ruime doelgroep in de leeftijd van 5 tot 105 met zorgvragen op de volgende gebieden:

 • Een verstandelijke beperking
 • Een lichamelijke beperking
 • Een psychische stoornis of problematiek
 • Autisme
 • Agressieproblematiek
 • Een moeilijke opgroei of opvoedsituatie
 • Somatische klachten
 • Psychogeriatrische aandoeningen
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Ook voor ontlasting van mantelzorgers en dementie zijn er mogelijkheden.
 • Daarnaast doen wij ook taken binnen de participatiewet zoals algemene voorzieningen, personen met afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren van het speciaal onderwijs.
Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: Profiel 11 Crisissituatie

Het bieden van crisishulp aan een jeugdige en gezin in crisissituatie, zodat de situatie stabiliseert. Als er met spoed een bed nodig is voor een jongere, dan bieden vier partijen voor de eerste nacht het zogeheten bed-bad-brood. Deze vier partijen zijn: Ambiq, Pactum, Trias en Vitree. De inzet vanuit profiel 11 gaat dan om de crisisopvolging.

Wat is nodig?

Ondersteuningsbehoefte:

• Interventie bij crisissituatie.

Wat is er aan de hand?

• Crisissituatie in het gezin

• Acuut gevaar voor de ontwikkeling / veiligheid van de jeugdige

Wat willen we (het gezin) bereiken?

Resultaat:

• De crisis en onveiligheid zijn opgelost.

• Binnen vier weken is duidelijk welk profiel na de crisis van toepassing is op de jeugdige en diens gezin.

Toelichting

In dit profiel is er in het gezin een crisissituatie. Beoordeeld wordt (binnen vier uur na melding door de Toegang of Veilig Thuis*) dat de situatie dusdanig bedreigend is voor de ontwikkeling/ veiligheid van de jeugdige dat er direct (binnen 24 uur) een interventie/zorgaanbod beschikbaar moet zijn om het acute gevaar te beperken. De crisis(opvolging) kan gaan om ambulante spoedhulp, een crisisplaatsing in het eigen netwerk, in de crisispleegzorg of in een residentiële instelling (crisisbedden). Uitgangspunt is de inzet van regulier aanbod. Zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken (28 dagen conform huidige praktijk) moet dan bepaald of en zo ja welk vervolg plaatsvindt (eventueel met gespecialiseerde jeugdhulp, profiel 1 tot en met 10).

Profiel 11 kan niet ingezet worden voor jeugdigen die reeds in zorg zijn bij de betreffende jeugdhulpaanbieder. Indien de intensiteit of het resultaat wijzigt, vindt er afstemming plaats met de toegang.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
Profiel 11 Crisissituatie
Vestigingen Steenwijkerweg 15, 8316RG Marknesse
Ik ben gecontracteerd voor... Crisissituatie (profiel 11)
Lastige situaties Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Lezen en spellen gaat moeilijk, Pesten en Scheiding ouders
Psychische klachten ADD, ADHD, Autisme (spectrumstoornis), Burn-out, Concentratie, Dementie, Gedragsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Hooggevoeligheid, Leerproblemen, Niet aangeboren hersenletsel, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Opvoeding, Taal-/spraakproblemen en Voedsel- en eetstoornissen
Lichamelijke klachten Blind/slechtziend, Doof/slechthorend, Verstandelijke beperking en Voedingsproblemen
Leeftijdscategorieën 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar, 18 jaar tot 23 jaar, 4 jaar tot 8 jaar en 8 jaar tot 12 jaar
Aanbodsvorm 24-uurs opvang en Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Marknesse 
Steenwijkerweg 15, 8316RG Marknesse
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: