Stichting Zorg Adullam
Stichting Zorg Adullam
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 3, Profiel 5 en Profiel 6
Locaties Staphorst, Zwolle en Uddel

Kerklaan 14, 7951CD Staphorst

  088 238 56 50
  Bereikbaar: werkdagen

Stichting Zorg Adullam

Uitgebreide omschrijving

Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelen die identiteit en zijn het richtsnoer voor onze normen en waarden.

Op onze locaties wordt iedere dag op praktische wijze invulling gegeven aan onze bevindelijk-gereformeerde identiteit. In de praktijk vertaalt dit zich concreet in de dagopening, waarbij we uit de Bijbel vertellen, bidden en zingen. Ook komt dit terug in de manier van bejegening van onze deelnemers, de normen en waarden in de begeleiding en in het omgaan met elkaar. Van ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers verwachten we dat ze de identiteit van Adullam onderschrijven. Onze medewerkers onderschrijven deze identiteit ook. 

Wij bieden zorg en begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding voor volwassenen en kinderen, logeren en ambulante ondersteuning. Die zorg en begeleiding verlenen wij op een principiële en professionele wijze. In alle fasen van het leven bieden we kwalitatief goede hulp. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, verwanten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers. Wij zijn binnen de gehandicaptenzorg een kleine organisatie, die een landelijke spreiding heeft. Onze zorgvragers wonen voornamelijk in een brede strook die loopt van Overijssel naar Zuid-Holland. Hierdoor liggen onze voorzieningen redelijk verspreid over het land. 

Samenwerking met partners

Als relatief kleine zorgorganisatie is het voor ons belangrijk om optimaal samen te werken. Wij werken daarom veel samen met collega-zorginstellingen en met zorgpartners die beschikken over specialistische kennis.

Samenwerken in de keten

Om de kwalitatief goede zorg te kunnen waarborgen, werken we samen met een aantal zorgpartners (bijvoorbeeld orthopedagogen) die beschikken over specialistische kennis. Wij coördineren het geheel, zodat de zorgpartners afspraken kunnen maken met onze zorgvragers. Door deze aanvullende zorgverlening is sprake van een zekere continuïteit en compleetheid van de zorgactiviteiten.

Specialistische zorg en ondersteuning

Gespecialiseerde artsen verstandelijk gehandicapten (AVG-artsen) ondersteunen ons in de zorgverlening. Voor specifieke problemen schakelen we andere medisch specialisten in. Zo is er rondom de locaties contact met tandartsen, huisartsen en apothekers.
Onze instellingen hebben een Bopz-aanmerking (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). De artsen die hier zorg verlenen, hebben een Bopz-bevoegdheid.

Bij het opstellen van beleid op het terrein van de zorg en voor individuele zorgvragers met een complexe zorgvraag, maken wij gebruik van de diensten van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Gedragsdeskundigen

We maken gebruik van de expertise van Psychologenpraktijk Brouwer. Brouwer levert een aantal deskundige orthopedagogen, die onder meer psychodiagnostisch onderzoek doen in het kader van de totale beeldvorming en het ontwerpen van het toekomstperspectief van de zorgvrager. Ook dragen zij zorg voor kwalitatief verantwoorde en adequate begeleiding en eventueel behandeling van onze zorgvragers.
Naast de hierboven genoemde ketenpartners werken we samen met fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Bij zware lichamelijke zorg wordt door de woonlocaties ook gebruikgemaakt van thuiszorgorganisaties.

Scholen

Vooral door de kinderdagcentra worden contacten onderhouden met scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Afstemming vindt plaats over het doorstromen en het bereikte leerniveau. We werken aan een zo goed mogelijke aansluiting om de zorg af te stemmen en te continueren.

Samenwerken met collega-instellingen

We werken op diverse beleidsterreinen samen met De Schutse en Siloah. Zo zijn er contractafspraken over opvang bij een crisissituatie. Periodiek is er een zogeheten Driehoeksoverleg waarop diverse (maatschappelijke) ontwikkelingen besproken worden.
Een gezamenlijke imago-commissie werkt onder de titel ‘werk vanuit je hart’ aan een positieve beeldvorming ten opzichte van het werken in de reformatorische gehandicaptensector. De commissie bestaat uit medewerkers vanuit elk van de drie stichtingen.
Met De Schutse hebben we een intensievere samenwerking op zowel bestuurlijk niveau als op andere terreinen. We werken samen in diverse werkgroepen en houden ook de studiedagen en bezinningsavonden gezamenlijk. Voor nieuwe medewerkers van De Schutse en Adullam organiseren we de identiteitscursus, die in eigen huis is ontwikkeld..

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 088 238 55 26
Website http://www.adullamzorg.nl 
Aantal werknemers
100-500
Productcodes
  • Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
  • Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
  • Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6) en Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5)
Lastige situaties Hechtingsproblemen en Lezen en spellen gaat moeilijk
Psychische klachten ADHD, Autisme (spectrumstoornis), Gedragsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke symptoom- en aanverwante stoornissen, Niet aangeboren hersenletsel, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Ontwikkelingsstoornissen, Taal-/spraakproblemen en Verstandelijke beperking
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar, 4 jaar tot 8 jaar en 8 jaar tot 12 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school) en Op locatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Staphorst 
Dagactiviteitencentrum Horstheim
Kerklaan 14, 7951CD Staphorst
Bereikbaar: werkdagen
Zwolle 
 Nevenvestiging
KDC de Klimop
Willem Barentszstraat 72, 8023WS Zwolle
Bereikbaar: werkdagen
Uddel 
 Nevenvestiging
Logeerhuis Keizershof
't Hof 10, 3888MH Uddel
Bereikbaar: weekend en werkdagen
Staphorst 
 Nevenvestiging
Logeerhuis Streekheim
Kerklaan 14, 7951CD Staphorst
Bereikbaar: weekend en werkdagen

Diensten

Ambulante begeleiding
Ambulante begeleiding
Ambulante begeleiding
Kortdurend verblijf respijtzorg
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: